Takemehome
EPT
Regis01
chooseexamtype
chooseplan
tutor_online
Master
Regis-Online
Form
pr-01
18
โครงการสัมฤิทธืบัตร
previous arrow
next arrow

Facebook

Link แนะนำ

ระดับปริญญาตรี
1. ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา         2. ข้อมูลการศึกษา
    2.1 ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน
    2.2 ลงทะเบียนเรียนผ่านทางออนไลน์
    2.3 ตรวจสอบการจัดส่งเอกสารการสอน
    2.4 การรับกิจกรรมประจำชุดวิชา
    2.5 การตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา
    2.6 ตรวจสอบบัตรประจำตัวนักศึกษา
    2.7 ทุนการศึกษา
    2.8 การศึกษาวิชาทหาร
    2.9 การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
    2.10 กีฬามหาวิทยาลัย
    2.11 กิจกรรมประจำชุดวิชา
    2.12 แบบฟอร์มต่าง ๆ
3. STOU WebPortal
4. ประกาศผลการสอบประจำภาคการศึกษา
5. ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
6. การติดต่อสอบถาม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
2. แบบฟอร์มต่าง ๆ