การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. จันทบุรี
Integrity and Transparency Assessment-ITA