ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. จันทบุรี กลุ่มภาคตะวันออก 1
Regional Academic Resource and Community Engagement Center – Chanthaburi
(Eastern Provincial Cluster 1)

ประวัติความเป็นมา

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนา 10 แห่ง ขึ้นในภูมิภาคเพื่อเป็นเสมือนตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป แต่ละแห่ง รองรับการให้บริการครอบคลุมพื้นที่  5 – 10 จังหวัด โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 เปิดให้บริการแห่งแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2540 เปิดให้บริการเพิ่มขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรี นครสวรรค์ อุบลราชธานี และสุโขทัย ปี พ.ศ. 2541 เปิดให้บริการที่จังหวัดอุดรธานี ลำปาง และ
ปี พ.ศ.2542 เปิดให้บริการที่จังหวัดจันทบุรี ยะลา ปี พ.ศ.2543 เปิดให้บริการที่จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นแห่งที่ 10 

          ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. จันทบุรี เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ ณ หมู่ที่ 1 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี บนเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2539 สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2541 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2542 มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด ชลบุรี ระยอง และสระแก้ว แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า “ศูนย์วิทยบริการ มสธ. จังหวัดจันทบุรี” ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี และในปี 2564 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.จันทบุรี 

             โดยมีภารกิจในการ ให้บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา บริการแนะแนวการศึกษา บริการงานทะเบียนนักศึกษา บริการจำหน่ายใบสมัคร และรับนักศึกษาใหม่ บริการห้องประชุมในกิจกรรมการเรียนการสอน บริการห้องคอมพิวเตอร์ในการจัดการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล(Walk in-exam) ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(STOU-EPT) บริการให้เช่าห้องคอมพิวเตอร์สำหรับการอบรม และบริการให้เช่าห้องประชุมแก่บุคลากรภายนอกเพื่อจัดประชุมต่าง ๆ รับผิดชอบพื้นที่  5 จังหวัด  ได้แก่ จันทบุรี ตราด ชลบุรี ระยอง และสระแก้ว
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. จันทบุรี แบ่งส่วนการบริหารงานออก เป็น 3 งาน คือ 
      1.งานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป 
      2.งานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น 
      3.งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
      โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบนโยบายจาก รองอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมายให้กำกับดูแล ซึ่งปัจุบันอยู่ในการกำกับดูแล ของรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปณิธาน

       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสำหรับผู้สำเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการการศึกษา และพัฒนา
เครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ (Mission)

  1. บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของ มสธ.
  3. สร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการให้บริการการศึกษาทางไกล
  4. อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนและรองรับกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรมและงานบริการการศึกษาในระบบการสอนทางไกล
  2. เพื่อเป็นตัวแทนในการให้บริการสื่อการศึกษาและเทคโนโลยีต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค
  4. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช และองค์กรอื่นที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
  5. เพื่อดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย