ที่อยู่ : ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. จันทบุรี
          229 หมู่ 1 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัด จันทบุรี 22150

โทรศัพท์ : 0-3938-9430-3

โทรสาร : 0-3938-9434

 Email : cb.adoffice@stou.ac.th