นางสาวรสลิน เทพวัลย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

งานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป
General Affairs and Administration Unit

นางณัชชามนต์ นิธิโชติพัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้างานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป
E-mail : Natchamon.Nit@stou.ac.th

นางอนงค์นารถ ปานมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
E-mail : Anongnat.Pan@stou.ac.th

นายกำธรพล อิ่มผ่อง

พนักงานขับรถยนต์

นายสราวุธ จุติ

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวกลิ่นขจร ชมจันทร์

พนักงานทั่วไป

นางสำราญ ชูจิตร

พนักงานทั่วไป

ว่าง

พนักงานทั่วไป (คนสวน)

งานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น
Network and Local Community Coordinating Unit

นายกิตติศักดิ์ แก้วหล่อ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น
E-mail : Kittisak.Kae@stou.ac.th

นางสาวฐิติมา นันทวิสาร

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
E-mail : Titima.Nan@stou.ac.th

นายณรงค์ศักดิ์ หมวกหมื่นไวย

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
E-mail : Narongsak.Mou@stou.ac.th

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
Media and Educational Technology Services Unit

นายมารุต ณ พัทลุง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
E-mail : marut.pha@stou.ac.th

นางสาวสุมลมาลย์ สร้อยรัตน์

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
E-mail : Sumonman.Soi@stou.ac.th

นางสาวภารดี ศรีบัวน้อย

บรรณารักษ์
E-mail : Paradee.See@stou.ac.th

นายฐาปกรณ์ นาคปทุมมา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
E-mail : Tapakorn.Nap@stou.ac.th

นายชุมพล น้ำทิพย์

นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
E-mail : Chumpol.Nam@stou.ac.th