บริการที่ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. จันทบุรี

 
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น.

หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ 039-389430-3  
สายตรง 025048764

  • บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท หลักสูตรสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรประกาศนียบัตร จำหน่ายระเบียบการสมัคร โดยนักศึกษาจะได้รับชุดวิชาพื้นฐานทันทีเมื่อสมัครนักศึกษาใหม่ 
  • บริการรับลงทะเบียนเรียน
  • บริการรับคำร้อง เช่น  การลาพักการศึกษา  การเปลี่ยนชื่อ-สกุล การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ย้ายสังกัดสาขาวิชา โอนชุดวิชา เป็นต้น 
  • บริการแนะแนว ให้บริการคำแนะนำปรึกษาและตอบปัญหานักศึกษา เพื่อส่งเสริมความสำเร็จของนักศึกษา
 
QrCode

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่