อัตราค่าเช่าห้องประชุม ห้องสัมมนา

ห้องประชุมใหญ่ (ห้องประชุมรำไพพรรณี)

อัตราค่าบริการ

เต็มวัน
เวลา 08.30-16.30 น.

4,800 บาท

ครึ่งวัน
เวลา 08.30-12.00 น.
หรือ 13.00-16.30 น.

3,000 บาท

 

ค่าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ในวันหยุด/นอกเวลาราชการ

จำนวน 3 คน คนละ

350 บาท = 1,050 บาท

ห้องประชุมใหญ่ประมาณ 300 คน

(เกินเวลาคิดเพิ่มชั่วโมงละ 600 บาท)

ห้องประชุมขนาดกลาง (ห้องสัมมนา 1-2)

อัตราค่าบริการ

เต็มวัน
เวลา 08.30-16.30 น.

3,000 บาท

ครึ่งวัน
เวลา 08.30-12.00 น.
หรือ 13.00-16.30 น.

1,500 บาท

 

ค่าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ในวันหยุด/นอกเวลาราชการ

จำนวน 2 คน คนละ

350 บาท = 700 บาท

ห้องประชุมขนาดกลาง ประมาณ 65 คน

(เกินเวลาคิดเพิ่มชั่วโมงละ 500 บาท)

ห้องสัมมนาย่อย (จำนวน 4 ห้อง)

อัตราค่าบริการ

เต็มวัน
เวลา 08.30-16.30 น.

1,600 บาท

ครึ่งวัน
เวลา 08.30-12.00 น.
หรือ 13.00-16.30 น.

1,000 บาท

 

ค่าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ในวันหยุด/นอกเวลาราชการ

จำนวน 2 คนละ

350 บาท = 700 บาท

ห้องสัมมนาย่อย ประมาณ 25 คน

(เกินเวลาคิดเพิ่มชั่วโมงละ 200 บาท)