ที่อยู่ : ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.จันทบุรี หมู่ 1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3938-9430-3,0-3938-9434

E-mail : cb.adoffice@stou.ac.th