ดร.มาโนช กล้องเจริญ

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

งานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป

นางณัชชามนต์ นิธิโชติพัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้างานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป

นางอนงค์นารถ ปานมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวฐิติมา นันทวิา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวกลิ่นขจร ชมจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสำราญ ชูจิตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายกำธรพล อิ่มผ่อง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายสราวุธ จุติ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายวีรยุทธ คำรอด
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางอนงค์นารถ ปานมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวฐิติมา นันทวิา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

งานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น

นายกัมพล หนูน้อย

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประสาน
เครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น

นายสุรัติ หาญกำธร

ช่างศิลป์ ชำนาญงาน

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

นายสุธีระ วณิชยามงคล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา