ห้องสมุดประชาชน

1. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 2 . ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราด ถนนสันติสุข ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 3. ห้องสมุดประขาชนจังหวัดชลบุรี ถนนวชิรปราการ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 4. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง ถนน – ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 5. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000

วิทยาลัยชุมชน

1. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราด  เลขที่ 64/1 หมู่ที่ 2 ถนนตราด-คลองใหญ่ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
2. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว 

โรงเรียนสนามสอบ

1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  เลขที่ 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
2. โรงเรียนตราษตระการคุณ เลขที่ 494 หมู่ 8 ถนนเนินตาแมว   ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 
3.โรงเรียนสระแก้ว เลขที่ 58 ถนน สุวรรณศร อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000   
4.โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 
5.โรงเรียนวัดป่าประดู่  เลขที่ 136 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
6.โรงเรียนชลกันยานุกูล  เลขที่ 31 ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
7.โรงเรียนสิงห์สมุทร

เรือนจำประจำจังหวัด

1. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี 
2. เรือนจำจังหวัดตราด  
3. เรือนจำจังหวัดสระแก้ว  
4. เรือนจำจังหวัดระยอง  
5. เรือนจำจังหวัดชลบุรี 
6.เรือนจำพัทยา