รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย

ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน

รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์

ดร.มาโนช กล้องเจริญ

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. จันทบุรี

CB10

นางณัชชามนต์ นิธิโชติพัฒน์

หัวหน้างานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป

นายกิตติศักดิ์ แก้วหล่อ

หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น

นายมารุต ณ พัทลุง

หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา